Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Рамка на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги (2011 г.) - {SEC(2011) 1581 окончателен}{SEC(2011) 1582 окончателен}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - European Union framework for State aid in the form of public service compensation (2011) - {SEC(2011) 1581 final} {SEC(2011) 1582 final}
Дата на документа: 20/12/2011
№ на документ: C(2011) 9406
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове