Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (EС) № …/.. от 20.12.2011 г. за прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес
Заглавие на английски: DRAFT COMMISSION REGULATION (EU) No …/.. of 20.12.2011 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid granted to undertakings providing services of general economic interest
Дата на документа: 20/12/2011
№ на документ: C(2011) 9381
Вид документ: Регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове