Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Недискриминационни режими за данъчно облагане при наследяване - принципи, произтичащи от съдебната практика на ЕС, придружаващ ПРЕПОРЪКАТА НА КОМИСИЯТА относно облекченията при двойното данъчно облагане на наследствата - {C(2011) 8819 final} {SEC(2011) 1489 final}{SEC(2011) 1490 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Non-discriminatory inheritance tax systems: principles drawn from EU case-law Accompanying the document COMMISSION RECOMMENDATION regarding relief for double taxation of inheritances - {C(2011) 8819 final} {SEC(2011) 1489 final} {SEC(2011) 1490 final}
Дата на документа: 15/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1488
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове