Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Техническо резюме на прилагането на всеобхватна оценки на риска и безопасността на атомните електроцентрали в Европейския съюз, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно широкообхватните оценки на риска и безопасността (стрес тестове) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните с тях дейности - {COM(2012) 571 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Technical summary on the implementation of comprehensive risk and safety assessments of nuclear power plants in the European Union Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the comprehensive risk and safety assessments ("stress tests") of nuclear power plants in the European Union and related activities - {COM(2012) 571 final}
Дата на документа: 04/10/2012
№ на документ: SWD(2012) 287
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове