Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - По-силна европейската промишленост за растеж и възстановяване на икономиката - {SWD(2012) 297 final}{SWD(2012) 298 final}{SWD(2012) 299 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery Industrial Policy Communication Update - {SWD(2012) 297 final}{SWD(2012) 298 final} {SWD(2012) 299 final}
Дата на документа: 10/10/2012
№ на документ: COM(2012) 582
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове