Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА - ПО-СИЛНА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА РАСТЕЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА - {COM(2012) 582 final}{SWD(2012) 298 final}{SWD(2012) 299 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - INDUSTRIAL POLICY COMMUNICATION UPDATE - A STRONGER EUROPEAN INDUSTRY FOR GROWTH AND ECONOMIC RECOVERY - {COM(2012) 582 final}{SWD(2012) 298 final}{SWD(2012) 299 final}
Дата на документа: 10/10/2012
№ на документ: SWD(2012) 297
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове