Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Забележка за отказ от отговорност: Настоящият доклад е обвързващ само за службите на Комисията, участвали в подготовката му, и не предопределя окончателната форма на нито едно от решенията, които Комисията трябва да вземе. придружаващ Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизирането на законодателствата на държавите-членки във връзка с предоставянето на пазара на радиооборудване - {COM(2012) 584 final}{SWD(2012) 329 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT - Disclaimer: This report commits only to the Commission's services involved in its preparation and does not prejudge the final form of any decision to be taken by the Commission Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of laws of the Member States to the making available on the market of radio equipment - {COM(2012) 584 final}{SWD(2012) 329 final}
Дата на документа: 17/10/2012
№ на документ: SWD(2012) 300
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове