Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа Доклад на Комисията до Европейския Парламент и до Съвета относно гаранциите, които се обезпечават от общия бюджет Състояние към 31 декември 2011 г. - {COM(2012) 609 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on guarantees covered by the general budget - Situation at 31 december 2011 - {COM(2012) 609 final}
Дата на документа: 22/10/2012
№ на документ: SWD(2012) 347
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове