Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда - {SWD(2012) 354 final}{SWD(2012) 355 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment - {SWD(2012) 354 final}{SWD(2012) 355 final}
Дата на документа: 26/10/2012
№ на документ: COM(2012) 628
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове