Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за прилагане на разпоредбите на Директива 2007/58/EО относно отварянето на пазара на международни услуги за железопътни пътнически превози придружаващ Съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно четвъртия пакет от законодателни актове в областта на железопътния транспорт
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of the provisions of Directive 2007/58/EC on the opening of the market of international rail passenger transport accompanying the Communication to the Council and the European Parliament on the fourth Railway Package
Дата на документа: 30/01/2013
№ на документ: COM(2013) 34
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове