Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 - Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз - Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно безопасността на железопътния транспорт - {COM(2013) 27 final}{COM(2013) 31 final}{COM(2013) 30 final}{SWD(2013) 9 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the documents Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the European Union (Recast) - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on railway safety - {COM(2013) 27 final}{COM(2013) 31 final}{COM(2013) 30 final}{SWD(2013) 9 final}
Дата на документа: 30/01/2013
№ на документ: SWD(2013) 8
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове