Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ - Действия за по-всеобхватна рамка на ЕС за доставка на втечнен природен газ, Придружаващ документа към Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, чиста енергия за транспорта: европейска стратегия за алтернативни горива - {COM(2013) 17 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Actions towards a comprehensive EU framework on LNG for shipping Accompanying the document Communication de la Commission au Parlement europeen, au Conseil, au Comite economique et social europeen et au comite des regions Energie propre pour les transports: une strategie europeenne en matiere de carburants de substitution - {COM(2013) 17 final}
Дата на документа: 24/01/2013
№ на документ: SWD(2013) 4
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове