Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно сравнителния анализ на правната форма, дялово участие и тарифни изискванията по Директивата за услугите, Придружаващ документа към Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския Икономически и Социален Комитет относно оценката на националното регулиране на достъпа до професии - {COM(2013) 676 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the outcome of the peer review on legal form, shareholding and tariff requirements under the Services Directive Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on Evaluating national regulations on access to professions - {COM(2013) 676 final}
Дата на документа: 02/10/2013
№ на документ: SWD(2013) 402
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове