Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно функционирането на режима за компютризиран надзор върху движението на акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз и относно прилагането на правилата за административно сътрудничество в областта на акцизите в съответствие с член 8, параграф 3 от Решение № 1152/2003/ЕО, член 45, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО, член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2073/2004 на Съвета и Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета - {SWD(2013) 490 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the functioning of the arrangements for the computerised supervision of excise movements under duty suspension and on the application of the administrative cooperation rules in the area of excise duties, in accordance with Article 8(3) of Decision No 1152/2003/EC, Article 45(1) of Directive 2008/118/EC, Article 35(1) of Council Regulation (EC) No 2073/2004 and Council Regulation (EU) No 389/2012 - {SWD(2013) 490 final}
Дата на документа: 03/12/2013
№ на документ: COM(2013) 850
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове