Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към Предложението за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно рамка за качество на стажовете - {COM(2013) 857 final}{SWD(2013) 496 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document PROPOSAL FOR A COUNCIL RECOMMENDATION on a Quality Framework for Traineeship - {COM(2013) 857 final}{SWD(2013) 496 final}
Дата на документа: 04/12/2013
№ на документ: SWD(2013) 495
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове