Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващa ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно рамка за качество на стажовете - {COM(2013) 857 final}{SWD(2013) 495 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Executive Summary to the Impact Assessment Accompanying the document PROPOSAL FOR A COUNCIL RECOMMENDATION on a Quality Framework for Traineeships - {COM(2013) 857 final}{SWD(2013) 495 final}
Дата на документа: 04/12/2013
№ на документ: SWD(2013) 496
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове