Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ (Цел четири от Съобщението на Комисията от 11 февруари 2003 г. относно актуализиране и опростяване на достиженията на правото на Съюза [COM(2003) 71 окончателен]) за официално признаване на неактуалността на някои правни актове на Съюза в областта на селското стопанство
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - (Objective four of the Communication from the Commission of 11 February 2003 on updating and simplifying the Union acquis [COM(2003) 71 final]) Establishing formal recognition that a certain number of acts of Union law in the field of agriculture have become obsolete
Дата на документа: 10/12/2013
№ на документ: COM(2013) 874
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове