Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО - {SWD(2013) 531 final}{SWD(2013) 532 final}{SWD(2013) 537 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - {SWD(2013) 531 final}{SWD(2013) 532 final}{SWD(2013) 537 final}
Дата на документа: 18/12/2013
№ на документ: COM(2013) 920
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове