Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания - {SWD(2013) 513 final}{SWD(2013) 514 final}{SWD(2013) 515 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Union legal framework for customs infringements and sanctions - {SWD(2013) 513 final}{SWD(2013) 514 final}{SWD(2013) 515 final}
Дата на документа: 13/12/2013
№ на документ: COM(2013) 884
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове