Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - „Програма за чист въздух за Европа“ - {SWD(2013) 531 final}{SWD(2013) 532 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A Clean Air Programme for Europe - {SWD(2013) 531 final}{SWD(2013) 532 final}
Дата на документа: 18/12/2013
№ на документ: COM(2013) 918
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове