Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО,придружаващa Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели и Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за пускането на пазара на храни от клонирани животни - {COM(2013) 892 final}{COM(2013) 893 final}{SWD(2013) 519 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the cloning of animals of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species kept and reproduced for farming purposes, and Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the placing on the market of food from animal clones - {COM(2013) 892 final}{COM(2013) 893 final}{SWD(2013) 519 final}
Дата на документа: 18/12/2013
№ на документ: SWD(2013) 520
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове