Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващa Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели и Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за пускането на пазара на храни от клонирани животни - {COM(2013) 892 final}{COM(2013) 893 final}{SWD(2013) 520 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the cloning of animals of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species kept and reproduced for farming purposes, and - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the placing on the market of food from animal clones - {COM(2013) 892 final}{COM(2013) 893 final}{SWD(2013) 520 final}
Дата на документа: 18/12/2013
№ на документ: SWD(2013) 519
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове