Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - План за прилагане, Придружаващ документа към Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО - {COM(2013) 920 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation Plan Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - {COM(2013) 920 final}
Дата на документа: 18/12/2013
№ на документ: SWD(2013) 537
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове