Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Произход на етикетиране на месо, използвано като съставка: отношението на потребителите, възможностите за реализация на възможните сценарии и въздействия, Придружаващ документа към Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно задължителното посочване на държавата на произход или мястото на произход за месо, използвано като съставка - {COM(2013) 755 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Origin labelling for meat used as an ingredient: consumers' attitude, feasibility of possible scenarios and impacts Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council regarding the mandatory indication of the country of origin or place of provenance for meat used as an ingredient - {COM(2013) 755 final}
Дата на документа: 17/12/2013
№ на документ: SWD(2013) 437
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове