Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Призив за действие за градска логистика, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Заедно към конкурентоспособна градска мобилност с ефективно използване на ресурсите - {COM(2013) 913 final}{SWD(2013) 525 final}{SWD(2013) 526 final}{SWD(2013) 527 final}{SWD(2013) 528 final}{SWD(2013) 529 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - A call to action on urban logistics Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Together towards competitive and resource-efficient urban mobility - {COM(2013) 913 final}{SWD(2013) 525 final}{SWD(2013) 526 final}{SWD(2013) 527 final}{SWD(2013) 528 final}{SWD(2013) 529 final}
Дата на документа: 17/12/2013
№ на документ: SWD(2013) 524
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове