Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Заедно към конкурентоспособна градска мобилност с ефективно използване на ресурсите - {COM(2013) 913 final}{SWD(2013) 524 final}{SWD(2013) 525 final}{SWD(2013) 526 final}{SWD(2013) 527 final}{SWD(2013) 529 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Together towards competitive and resource-efficient urban mobility - {COM(2013) 913 final}{SWD(2013) 524 final}{SWD(2013) 525 final}{SWD(2013) 526 final}{SWD(2013) 527 final}{SWD(2013) 529 final}
Дата на документа: 17/12/2013
№ на документ: SWD(2013) 528
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове