Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Покана за по-досъпна регулация на по-умни превозни средства, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Заедно към конкурентоспособна градска мобилност с ефективно използване на ресурсите - {COM(2013) 913 final}{SWD(2013) 524 final}{SWD(2013) 525 final}{SWD(2013) 527 final}{SWD(2013) 528 final}{SWD(2013) 529 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - A call for smarter urban vehicle access regulations Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Together towards competitive and resource-efficient urban mobility - {COM(2013) 913 final}{SWD(2013) 524 final}{SWD(2013) 525 final}{SWD(2013) 527 final}{SWD(2013) 528 final}{SWD(2013) 529 final}
Дата на документа: 17/12/2013
№ на документ: SWD(2013) 526
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове