Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за изпълнение на Съобщение на Комисията относно редките заболявания: предизвикателствата за Европа (СOM(2008) 679 окончателен) и на Препоръка на Съвета от 8 юни 2009 г. за действие в областта на редките заболявания (2009/С 151/02)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Implementation report on the Commission Communication on Rare Diseases: Europe's challenges [COM(2008) 679 final] and Council Recommendation of 8 June 2009 on an action in the field of rare diseases (2009/C 151/02)
Дата на документа: 05/09/2014
№ на документ: COM(2014) 548
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове