Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Изпълнение на Съобщението от Комисията от 24 юни 2009 г. „Действия срещу рака: европейско партньорство“ [COM (2009) 291 окончателен] и втори доклад по изпълнението на Препоръка на Съвета от 2 декември 2003 г. относно скрининга за рак (2003/878/ЕО)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the Communication from the Commission, from 24 June 2009, on Action Against Cancer: European Partnership [COM (2009) 291 final] and Second Implementation Report on the Council Recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/878/EC)
Дата на документа: 23/09/2014
№ на документ: COM(2014) 584
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове