Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението в периода 4 декември 2011 г. — 31 декември 2012 г. на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1071/2009 за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (Първи доклад на Комисията относно изпълнението от страна на държавите членки на някои разпоредби за предоставяне на права за извършване на автомобилни превози)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation in the period from 4 December 2011 until 31 December 2012 of certain provisions of Regulation (EC) No 1071/2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (1st report from the Commission on the implementation by Member States of certain provisions concerning the access to the occupation of road transport operator)
Дата на документа: 25/09/2014
№ на документ: COM(2014) 592
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове