Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 2 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 Г. ПРИДРУЖАВАЩ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1311/2013 НА СЪВЕТА ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ГОДИНИТЕ 2014—2020
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 2 TO THE GENERAL BUDGET 2015 ACCOMPANYING THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING COUNCIL REGULATION (EU, EURATOM) No 1311/2013 OF 2 DECEMBER 2013 LAYING DOWN THE MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK FOR THE YEARS 2014-2020
Дата на документа: 20/01/2015
№ на документ: COM(2015) 16
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове