Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 1 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 Г. ПРИДРУЖАВАЩ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) № 1291/2013 И (ЕС) № 1316/2013
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 1 TO THE GENERAL BUDGET 2015 ACCOMPANYING THE PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS AND AMENDING REGULATIONS (EU) N°1291/2013 AND (EU) N°1316/2013
Дата на документа: 13/01/2015
№ на документ: COM(2015) 11
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове