Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Досегашен опит от изпълнението на Директива 2003/122/ЕВРАТОМ на Съвета относно контрола на високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници - {SWD(2015) 84 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Experience gained in the implementation of Directive 2003/122/EURATOM on the control of high-activity sealed radioactive sources and orphan sources - {SWD(2015) 84 final}
Дата на документа: 16/04/2015
№ на документ: COM(2015) 158
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове