Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за оценка на програмите на държавите членки за мониторинг съгласно Рамковата директива за морска стратегия - {SWD(2017) 1 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL assessing Member States' monitoring programmes under the Marine Strategy Framework Directive - {SWD(2017) 1 final}
Дата на документа: 16/01/2017
№ на документ: COM(2017) 3
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове