Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно правната и оперативната рамка за европейската електронна карта за услуги, въведена с Регламент ... [Регламента за ЕEКУ] - {SWD(2016) 437 final}{SWD(2016) 438 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the legal and operational framework of the European services e-card introduced by Regulation ....[ESC Regulation].... - {SWD(2016) 437 final}{SWD(2016) 438 final}
Дата на документа: 10/01/2017
№ на документ: COM(2016) 823
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове