Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of an Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on supplementary rules in relation to the instrument for financial support for external borders and visa, as part of the Internal Security Fund, for the period 2014 to 2020 ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of an Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on supplementary rules in relation to the instrument for financial support for external borders and visa, as part of the Internal Security Fund, for the period 2014 to 2020
Дата на документа: 14/02/2018
№ на документ: COM(2018) 71
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове