Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Общ доклад на Комисията относно функционирането на REACH и преглед на някои елементи Заключения и действия Conclusions and Actions {SWD(2018)58}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Commission General Report on the operation of REACH and review of certain elements Conclusions and Actions Conclusions and Actions {SWD(2018)58}
Дата на документа: 05/03/2018
№ на документ: COM(2018) 116
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове