Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Съюза по време на 99-ата сесия на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация във връзка с приемането на измененията на правила II-1/1 и II-1/8-1 от Конвенцията SOLAS и одобрението на съответните насоки относно компютризираната подкрепа за стабилност за капитана в случай на нахлуване на вода за съществуващи пътнически кораби и приемането на измененията на Международния кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитвания 2010
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union during the 99th session of the International Maritime Organization's Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to SOLAS regulations II-1/1 and II-1/8-1, the approval of relevant guidelines on computerised stability support for the master in case of flooding for existing passenger ships and on the adoption of amendments to the International Code for Application of Fire Test Procedures, 2010
Дата на документа: 12/03/2018
№ на документ: COM(2018) 122
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове