Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална закрила РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Препоръка на Съвета относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална закрила РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА КОНСУЛТАЦИЯ СЪС ЗАИНТЕРСОВАНИТЕ СТРАНИ — ОБЗОРЕН ДОКЛАД придружаващ Предложение за препоръка на Съвета относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална закрила
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on access to social protection for workers and the self-employed COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation on access to social protection for workers and the self-employed COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council recommendation on access to social protection for workers and the self-employed COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT STAKEHOLDER CONSULTATION - SYNOPSIS REPORT Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation on access to social protection for workers and the self-employed
Дата на документа: 13/03/2018
№ на документ: COM(2018) 132
Вид документ: Предложение за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове