Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на деветото заседание на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители относно предложенията за изменения на приложения А и Б
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the ninth meeting of the Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants as regards the proposals for amendments of Annexes A and B
Дата на документа: 06/02/2019
№ на документ: COM(2019) 52
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове