Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането през периода 1 януари 2015 г. — 31 декември 2016 г. на определени разпоредби на Регламент (ЕО) № 1071/2009 за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (2nd report from the Commission on the implementation by Member States of certain provisions concerning the access to the occupation of road transport operator)ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането през периода 1 януари 2015 г. — 31 декември 2016 г. на определени разпоредби на Регламент (ЕО) № 1071/2009 за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation in the period from 1 January 2015 until 31 December 2016 of certain provisions of Regulation (EC) No 1071/2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (2nd report from the Commission on the implementation by Member States of certain provisions concerning the access to the occupation of road transport operator)ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation in the period from 1 January 2015 until 31 December 2016 of certain provisions of Regulation (EC) No 1071/2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator
Дата на документа: 18/02/2019
№ на документ: COM(2019) 84
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове