Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО) и Директивата за наводненията (Директива 2007/60/ЕО) Втори планове за управление на речни басейни Първи планове за управление на риска от наводнения ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно прилагането на Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО) и Директивата за наводненията (Директива 2007/60/ЕО) Втори планове за управление на речни басейни Първи планове за управление на риска от наводнения {SWD(2019)30} {SWD(2019)31} {SWD(2019)32} {SWD(2019)33} {SWD(2019)34} {SWD(2019)35} {SWD(2019)36} {SWD(2019)37} {SWD(2019)38} {SWD(2019)39} {SWD(2019)40} {SWD(2019)41} {SWD(2019)42} {SWD(2019)43} {SWD(2019)44} {SWD(2019)45} {SWD(2019)46} {SWD(2019)47} {SWD(2019)48} {SWD(2019)49} {SWD(2019)50} {SWD(2019)51} {SWD(2019)52} {SWD(2019)53} {SWD(2019)54} {SWD(2019)55} {SWD(2019)56} {SWD(2019)57} {SWD(2019)58} {SWD(2019)59} {SWD(2019)60} {SWD(2019)61} {SWD(2019)62} {SWD(2019)63} {SWD(2019)64} {SWD(2019)65} {SWD(2019)66} {SWD(2019)67} {SWD(2019)68} {SWD(2019)69} {SWD(2019)70} {SWD(2019)71} {SWD(2019)72} {SWD(2019)73} {SWD(2019)74} {SWD(2019)75} {SWD(2019)76} {SWD(2019)77} {SWD(2019)78} {SWD(2019)79} {SWD(2019)80} {SWD(2019)81} {SWD(2019)82} {SWD(2019)83} {SWD(2019)84}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Floods Directive (2007/60/EC) Second River Basin Management Plans First Flood Risk Management Plans ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL on the implementation of the Water Framework Directive (200/60/EC) and Floods Directive (2007/60/EC) Second River Basin Management Plans First Flood Risk Management Plans {SWD(2019)30} {SWD(2019)31} {SWD(2019)32} {SWD(2019)33} {SWD(2019)34} {SWD(2019)35} {SWD(2019)36} {SWD(2019)37} {SWD(2019)38} {SWD(2019)39} {SWD(2019)40} {SWD(2019)41} {SWD(2019)42} {SWD(2019)43} {SWD(2019)44} {SWD(2019)45} {SWD(2019)46} {SWD(2019)47} {SWD(2019)48} {SWD(2019)49} {SWD(2019)50} {SWD(2019)51} {SWD(2019)52} {SWD(2019)53} {SWD(2019)54} {SWD(2019)55} {SWD(2019)56} {SWD(2019)57} {SWD(2019)58} {SWD(2019)59} {SWD(2019)60} {SWD(2019)61} {SWD(2019)62} {SWD(2019)63} {SWD(2019)64} {SWD(2019)65} {SWD(2019)66} {SWD(2019)67} {SWD(2019)68} {SWD(2019)69} {SWD(2019)70} {SWD(2019)71} {SWD(2019)72} {SWD(2019)73} {SWD(2019)74} {SWD(2019)75} {SWD(2019)76} {SWD(2019)77} {SWD(2019)78} {SWD(2019)79} {SWD(2019)80} {SWD(2019)81} {SWD(2019)82} {SWD(2019)83} {SWD(2019)84}
Дата на документа: 26/02/2019
№ на документ: COM(2019) 95
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове