Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Съобщение от 2019 г. относно политиката на ЕС за разширяване {SWD(2019)215} {SWD(2019)216} {SWD(2019)217} {SWD(2019)218} {SWD(2019)219} {SWD(2019)220}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2019 Communication on EU Enlargement Policy {SWD(2019)215} {SWD(2019)216} {SWD(2019)217} {SWD(2019)218} {SWD(2019)219} {SWD(2019)220}
Дата на документа: 29/05/2019
№ на документ: COM(2019) 260
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове