Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник за медиацията, процедурния правилник за арбитража и етичния кодекс на арбитрите ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник за медиацията, процедурния правилник за арбитража и етичния кодекс на арбитрите
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the EPA Committee set up by the interim agreement with a view to an Economic Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa Party, of the other part, in connection with the adoption of the rules of procedure for mediation, the rules of procedure for arbitration and the code of conduct for arbitrators ANNEX to the Proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the EPA Committee set up by the interim agreement with a view to an Economic Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa Party, of the other part, in connection with the adoption of the rules of procedure for mediation, the rules of procedure for arbitration and the code of conduct for arbitrators
Дата на документа: 25/07/2019
№ на документ: COM(2019) 347
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове