Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори от името на Европейския съюз по време на тридесет и първото заседание на договарящите се страни относно измененията на Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества („Споразумението от Бон“) по отношение на присъединяването на Кралство Испания към споразумението и по отношение на разширяването на обхвата на споразумението ПРИЛОЖЕНИЯ към Препоръка за Решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори от името на Европейския съюз по време на тридесет и първото заседание на договарящите се страни относно измененията на Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества („Споразумението от Бон“) по отношение на присъединяването на Кралство Испания към споразумението и по отношение на разширяването на обхвата на споразумението
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union at the Thirty-First Meeting of the Contracting Parties on the amendments to the Agreement for Co-operation in Dealing with Pollution of the North Sea by Oil and Other Harmful Substances (‘Bonn Agreement’) with regard to the accession of the Kingdom of Spain to the Agreement and with regard to the extension of the scope of application of the Agreement ANNEXES to the Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union at the Thirty-First Meeting of the Contracting Parties on the amendments to the Agreement for Co-operation in Dealing with Pollution of the North Sea by Oil and Other Harmful Substances (‘Bonn Agreement’) with regard to the accession of the Kingdom of Spain to the Agreement and with regard to the extension of the scope of application of the Agreement
Дата на документа: 30/08/2019
№ на документ: COM(2019) 378
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове