Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно резултата от оценката на целесъобразността на задачите, определени в член 31, параграф 4, за които се получава финансиране от Съюза съгласно член 34, параграф 2 от Регламент (ЕС) 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the outcome of the evaluation of the relevance of the tasks set out in Article 31(4) that receive Union financing pursuant to Article 34(2) of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
Дата на документа: 24/10/2019
№ на документ: COM(2019) 800
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове