Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 13-тото заседание на Комисията от технически експерти към Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) за приемането на изменения на ЕТП за шума от подвижния състав, ЕТП за товарните вагони, ЕТП за маркировката на превозните средства, и за приемането на цялостно преразглеждане на правилата за сертифициране и одит на структурите, отговарящи за поддръжката (СОП) и спецификациите за регистрите на превозните средства ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 13-тото заседание на Комисията от технически експерти към Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) за приемането на изменения на ЕТП за шума от подвижния състав, ЕТП за товарните вагони, ЕТП за маркировката на превозните средства, и за приемането на цялостно преразглеждане на правилата за сертифициране и одит на структурите, отговарящи за поддръжката (СОП) и спецификациите за регистрите на превозните средства
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 13th session of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) for the adoption of modifications to UTP rolling stock noise, UTP freight wagons, UTP vehicle marking, and for the adoption of full revision of the rules for the certification and auditing of entities in charge of maintenance (ECM) and the specifications concerning vehicle registers ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 13th session of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) for the adoption of modifications to UTP rolling stock noise, UTP freight wagons, UTP vehicle marking, and for the adoption of full revision of the rules for the certification and auditing of entities in charge of maintenance (ECM) and the specifications concerning vehicle registers
Дата на документа: 20/04/2020
№ на документ: COM(2020) 154
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове