Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета във връзка с приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие 2018/0178 (COD) и с изменението на Регламент 2019/2088 относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment 2018/0178 (COD), and amending Regulation 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector
Дата на документа: 23/04/2020
№ на документ: COM(2020) 155
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове