Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА по силата на член 85, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции, изменен с Регламент (ЕС) № 2019/834, в който се оценява дали са били разработени ефективни технически решения за прехвърлянето от пенсионните планове на парични и непарични обезпечения като вариационни маржини, както и необходимостта от мерки за улесняване на тези ефективни технически решения
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL under Article 85(2) of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories, as amended by Regulation (EU) No 834/2019, assessing whether viable technical solutions have been developed for the transfer by pension scheme arrangements of cash and non-cash collateral as variation margins and the need for any measures to facilitate those viable technical solutions
Дата на документа: 23/09/2020
№ на документ: COM(2020) 574
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове