Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, точка в) от Договора за ЕО за измененията на Европейския парламент на общата позиция на Съвета, отнасяща се до предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно определяне на правилата за номинални количества при препакетиране на продукти, отменяща Директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и изменя Директива 76/211/ЕИО на Съвета
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules on nominal quantities for pre-packed products, repealing Council Directives 75/106/EEC and 80/232/EEC, and amending Council Directive 76/211/EEC
Дата на документа: 27/06/2007
№ на документ: COM(2007) 384
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове